Tytuł projektu → „Usługi społeczne w Gminie Wicko”

Nr projektu → RPPM.06.02.02-22-0057/22

Nazwa beneficjenta → Gmina Wicko/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku– projekt realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych;

Źródło finansowania → Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 06.02. Usługi społeczne, Poddziałanie 06.02.02. Rozwój usług społecznych.

Całkowita wartość projektu: 499 325,00 PLN.

Okres realizacji → 01.09.2022 r. – 30.06.2023 r.

Krótki opis projektu →Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 50 osób (40 kobiet i 10 mężczyzn) potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – w tym minimum 10 osób niepełnosprawnych, które w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zamieszkują gminę Wicko w województwie pomorskim i są zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze względu na potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, mających służyć zaspokojeniu indywidualnych potrzeb ww. osób wynikających z ich niesamodzielności poprzez realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, Klub Seniora, animacje środowiskowe w okresie od 01.09.2022 r. – 30.06.2023 r.

Grupa docelowa →osoby fizyczne, które w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zamieszkują gminę Wicko, tj. 50 osób, w tym minimum 10 osób niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Zadania →Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji; Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania; Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w tym usługi rehabilitacyjne; Stworzenie Klubu Seniora; Animacje środowiskowe; Wypożyczalnia sprzętu.

Główne rezultaty Zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych utworzonych w projekcie w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu zapotrzebowaniu od 01.07.2023 r. do 01.06.2024 r.