Projekty, które organizuje nasza Fundacja dotyczą głównie usług opiekuńczych – zarówno dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, jak i dzieci w wieku żłobkowym.

Opieka nad osobami niesamodzielnymi i niepełnosprawnymi

Dotychczas zrealizowaliśmy kilkanaście projektów dla osób starszych, mi. n w Budzyniu, Białośliwiu, Chodzieży, Poniecu

CO JEST NASZYM CELEM

Głównym celem wszystkich działań Fundacji jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Potrzeby tych ludzi, które wynikają z ich niesamodzielności wymagają szczególnego podejścia, które zapewniamy.

ZAKRES PROJEKTÓW

W ramach projektów budujemy tzw. mieszkania wspomagane oraz organizujemy dla naszych podopiecznych usługi opiekuńcze, asystenckie oraz wsparcie w ramach klubów seniora.
Zwiększamy także wiedzę opiekunów faktycznych z zakresu opieki nad podopiecznymi: od pomocy asystenckiej rozpoczynając, a na psychologicznej i pielęgniarskiej kończąc.

Opieka nad dziećmi w wieku żłobkowym

Według dostępnych danych 97% osób przerywających pracę z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3 to kobiety, dlatego to właśnie do nich kierujemy nasze projekty. Wynika to także z faktu-   rosnącej od kilku lat- liczby mam, które po urodzeniu dziecka nie wróciły do pracy. Wpływ na to mają m.in. dłuższe urlopy macierzyńskie, które powodują często dezaktualizację kompetencji.

W ramach kilku przeprowadzonych przez naszą Fundację projektów żłobkowych stworzyliśmy kilkadziesiąt nowych miejsc pobytu dla najmłodszych członków społeczeństwa. Wspieramy młode mamy i organizujemy opiekę nad dziećmi do lat 3, aby pomóc wrócić im na rynek pracy.

CO JEST NASZYM CELEM

Dotychczas we współpracy z naszymi partnerami stworzyliśmy kilkadziesiąt nowych miejsc żłobkowych dla dzieci do lat 3.

Starannie dobieramy lokalizacje, w których otwieramy nasze placówki. Powstają one tam, gdzie kobiety powracające z urlopów rodzicielskich czy macierzyńskich mają szczególnie trudną sytuację zawodową lub gdzie podaż miejsc w żłobkach jest niedostateczna vs. potrzeby.

W ramach tego rodzaju projektów intensyfikujemy działania, które są nakierowane na wsparcie mam, kobiet w powrocie na rynek pracy. Naszym celem nie jest wspieranie konkretnego przedsiębiorstwa czy podmiotu, a miejsca opieki nie są tworzone w żłobkach przyzakładowych. Nie wiążemy się z żadnym konkretnym pracodawcą.

ZAKRES PROJEKTÓW

Indywidualnie podchodzimy do realizacji każdego projektu. Analizujemy dostępne dane demograficzne i ekonomiczne.  W ramach naszych realizacji zdarzają się, placówki, które wymagają gruntownych remontów czy modernizacji istniejącej bazy infrastrukturalnej. Remontujemy zatem sale oraz place zabaw. Bardzo często doposażamy żłobki w zabawki i pomoce dydaktyczne, co umożliwia ich sprawne funkcjonowanie.

Jesteśmy także odpowiedzialni za przygotowanie i prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci z zakresu m.in.:  logopedii, gimnastyki korekcyjnej czy też języka angielskiego