Gmina Białośliwie/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białośliwiu rozpoczęła realizację projektu
„Usługi społeczne w Gminie Białośliwie”


W ramach projektu realizowane będą zadania:
Utworzenie i prowadzenie mieszkania wspomaganego i usługi w mieszkaniu – dla 2 osób w Białośliwiu,
w mieszkaniu Gminy
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – usługi opiekuńcze dla 10 osób potrzebujących wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – usługi rehabilitacyjne dla 10 uczestników
i psychologiczne dla 10 Uczestników
Białośliwskie Centrum Pomocy – szkolenia dla 20 Opiekunów Faktycznych
wsparcie towarzyszące, taxi społeczne, złota rączka dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu
Klub Seniora – zajęcia dla 40 seniorów w Białośliwiu, m.in. warsztaty zajęciowe, zajęcia ruchowe, spotkania
integracyjne
Białośliwskie Centrum Pomocy – wypożyczalnia sprzętów dla 20 Opiekunów Faktycznych

Dzięki projektowi 62 osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu będą mogły otrzymać
niezbędne wsparcie poza systemem instytucjonalnej pomocy, przez co dłużej będą mogły być aktywne w
społeczności lokalnej.

Projekt skierowany jest do grupy docelowej z województwa wielkopolskiego. Grupa docelowa projektu to 62
seniorów (w wieku 60+), osób zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie wielkopolskim
w gminie Białośliwie. Będą to osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tj. osoby, które ze
względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością
samodzielnego wykonywania co najmniej 1 z podstawowych czynności dnia codziennego oraz ich otoczenie – 20
opiekunów faktycznych ww. osób zamieszkujących według Kodeksu Cywilnego w województwie wielkopolskim.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych oraz mieszkań wspomaganych w
Gminie Białośliwie poprzez objęcie usługami społecznymi 62 osób potrzebujących wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu, w tym w nowoutworzonym mieszkaniu wspomaganym – 2 osoby, usługami opiekuńczymi dla 10
osób i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi świadczonymi w miejscu zamieszkania dla 10 osób i opieką
krótkoterminową w Klubie Seniora dla 40 osób, wypożyczalnia sprzętu, a także poprzez zwiększenie kompetencji
20 Opiekunów Faktycznych z zakresu opieki nad podopiecznymi w okresie 01.12.2023-31.03.2025.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych
i przystępnych cenowo usług. Realizacja wsparcia poprawi dostępność usług społecznych w Gminie Białośliwie dla
osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i przyczyni się do ograniczenia problemów
społecznych, szczególnie wśród Seniorów. Dzięki projektowi nastąpi poprawa funkcjonowania seniorów, którzy ze
względu na trudną sytuację finansową nie mieliby możliwości skorzystania z usług płatnych.
Deklaracja dostępności na stronie GOPS w Białośliwiu: https://gops-bialosliwie.naszops.pl/

FunduszeUE #FunduszeEuropejskie
Całkowita wartość projektu: 884 214,75 zł
Kwota dofinansowania UE: 618 950,32 zł