Gmina i Miasto Jastrowie rozpoczęła realizację projektu „Usługi społeczne w Gminie Jastrowie”

W ramach projektu realizowane będą zadania:
Stworzenie i prowadzenie mieszkania wspomaganego – dla 2 osób w Jastrowiu, w mieszkaniu
należącym do Gminy.
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – usługi opiekuńcze dla 10 osób potrzebujących wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – usługi rehabilitacyjne dla 10 uczestników
i psychologiczne/pielęgniarskie dla 5 uczestników.
Jastrowskim Centrum Pomocy – szkolenia dla 20 opiekunów faktycznych, wypożyczalnia sprzętów,
taxi społeczne, złota rączka.
Klub Seniora – zajęcia dla 40 seniorów w Jastrowie, m.in. warsztaty zajęciowe, zajęcia ruchowe,
spotkania integracyjne. Usługi będą świadczone w oparciu o wysokie standardy przez specjalistyczną
kadrę, wspierając proces deinstytucjonalizacji usług.
Dzięki projektowi 62 osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu będą mogły
otrzymać niezbędne wsparcie poza systemem instytucjonalnej pomocy, przez co dłużej będą mogły być
aktywne w społeczności lokalnej.

Projekt skierowany jest do grupy docelowej z województwa wielkopolskiego. Grupa docelowa projektu
to 62 seniorów w wieku 60+, osób zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie
wielkopolskim w gminie Jastrowie. Będą to osoby potrzebujące wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu tj. osoby, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają
opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej 1
z podstawowych czynności dnia codziennego oraz ich otoczenie – 20 opiekunów faktycznych ww. osób
zamieszkujących wg Kodeksu Cywilnego w województwie wielkopolskim.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych oraz mieszkań
wspomaganych w Gminie Jastrowie poprzez objęcie usługami społecznymi 62 osób potrzebujących
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, a także poprzez zwiększenie kompetencji 20 opiekunów
faktycznych z zakresu opieki nad podopiecznymi w okresie 01.12.2023- 31.03.2025
Realizacja projektu przyczyni się do zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości,
trwałych i przystępnych cenowo usług. Realizacja wsparcia poprawi dostępność usług społecznych
w Gminie Jastrowie dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i przyczyni się do
ograniczenia problemów społecznych, szczególnie wśród Seniorów. Dzięki projektowi nastąpi poprawa
funkcjonowania seniorów, którzy ze względu na trudną sytuację finansową nie mieliby możliwości
skorzystania z usług płatnych.

Deklaracja dostępności na stronie MGOPS w Jastrowiu: https://mgopsjastrowie.opsinfo.pl.

FunduszeUE #FunduszeEuropejskie
Całkowita wartość projektu: 855 817,05 zł
Kwota dofinansowania UE: 599 071,93 zł