Nasza oferta usług w ramach trwałości projektów

Fundacja Owonin umożliwia także skorzystanie z niżej wymienionych usług odpłatnych, w związku z zachowaniem obowiązku trwałości w projektach : 

 • psychologicznych,
 • asystenckich,
 • pielęgniarskich,
 • specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób m.in. z zaburzeniami psychicznymi
 • mieszkań wspomaganych
 • Klubu Seniora

Usługi te kierujemy do osób, które zagrożone są ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na swoją niesamodzielność lub niepełnosprawność.  Usługi mogą być świadczone w domu podopiecznego lub w tzw. mieszkaniu wspomaganym.

Czym jest mieszkanie wspomagane?

To przede wszystkim alternatywa dla domów pomocy społecznej. W Fundacji Owonin tworzymy miejsca krótkookresowego pobytu dziennego lub pobytu całodobowego w mieszkaniach wspomaganych. Ich ideą jest stworzenie przestrzeni -głównie dla osób w wieku senioralnym – których pobyt w takiej placówce zwiększa możliwość uczestnictwa w życiu społecznym i integrację z otoczeniem.

KTO MOŻE TU ZAMIESZKAĆ?

Prawo do skorzystania z pobytu w mieszkaniu wspomaganym mają:

 • osoby niesamodzielne, bez tytułu prawnego do nieruchomości,
 • osoby samotne lub pozbawione wsparcia rodziny a także osoby o ograniczonej samodzielności, które nie posiadają wsparcia ze strony rodziny i najbliższych osób. Warunkiem jest nieposiadanie tytułu prawnego do innego mieszkania, domu, działki budowlanej w jakiejkolwiek formie (najemca, współwłaściciel, właściciel)
 • osoby, które nie wymagają całodobowej opieki medycznej (dot. pobytu stałego)
 • osoby, które posiadają zaświadczenie lekarza prowadzącego lub psychologa o wskazaniach bądź ograniczeniach stopnia sprawności psychofizycznej.

Miejsce w mieszkaniu wspomaganym przyznawane jest na postawie wniosku podopiecznego, który rozpatruje Opiekun Mieszkania. Poprzedzone jest także określonym wywiadem środowiskowym.

Wsparcie w pierwszej kolejności adresowane do osób z niepełnosprawnościami i niesamodzielnych, których dochód nie przekracza określonego poziomu dochodu oraz do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z więcej niż jednego powodu.

ILE TO KOSZTUJE?

Lokatorzy mieszkań wspomaganych, którymi zarządza Fundacja, w okresie trwania projektu nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów. Czynsz i media opłacane są ze środków projektu.

W trakcie projektu naszym podopiecznym zapewniamy opiekuna, który wspiera ich w rozwiązywaniu bieżących problemów oraz pomaga w codziennych czynnościach: sprząta, pierze, robi zakupy, przygotowuje posiłki, pomaga w higienie. Opiekun monitoruje ponadto poziom społecznego funkcjonowania mieszkańców oraz ich stan zdrowia.

Po zakończeniu projektu, Fundacja oferuje dalsze, komercyjne korzystanie z mieszkania wspomaganego.

Cena całodobowego pobytu 1 osoby w 3-4 osobowym mieszkaniu wspomaganym waha się od 5500 – 6000 zł/miesiąc pobytu

Aktualna liczba miejsc w mieszkaniach wspomaganych niefinansowanych ze środków unijnych: 0


Pakiety komercyjne

Cennik usług powstał w oparciu o rynkową wycenę świadczeń, które swoim zakresem są zbliżone do tego, co realizowaliśmy w ramach działalności projektowej.  Ceny pakietów są zróżnicowane ze względu na swój zakres oraz kompetencje i dyspozycyjność ekspertów, którzy realizują ich zakres

Pakiety usług mają trzy poziomy:

 • standardowy 
 • rozszerzony
 • rozszerzony premium

Każdy z pakietów określa liczbę godzin pracy danego asystenta, opiekuna, lekarza czy pielęgniarki w wymiarze tygodniowym. Zróżnicowany jest pod względem realizacji wizyt:

 • pakiecie standardowym przewidziano wizyty w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00-16.00.
 • w pakiecie rozszerzonym w poniedziałku do piątku w godz. 16.00-21.00,
 • w pakiecie rozszerzonym premium wizyty uwzględniające weekendy,

Pakiety standardowe asystencki, pielęgniarski, psychologiczny różnią się cenowo od tych, które wymagają dodatkowych kompetencji z uwagi na chorobę psychiczną pacjenta.

Kadra ekspercka

Bardzo starannie dobieramy naszą kadrę.

Współpracujący z nami lekarze, rehabilitanci i pielęgniarki mają:

 • kwalifikacje do wykonywania zawodu: psychologa, terapeuty, pielęgniarki, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone usługi specjalistyczne,
 • min. 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w przedmiotowej dziedzinie.

Współpracujący z nami asystenci i opiekunowie posiadają:

 • dyplom ukończenia szkoły policealnej o kierunku opiekunka środowiskowego,

lub inny dyplom, który uprawnia ich do świadczenia naszych usług, 

 • kurs dla opiekuna środowiskowego potwierdzony certyfikatem,
 • minimum roczne doświadczenie w pracy w zawodzie opiekuna.

Aktualna liczba miejsc – 0

Zakres pakietów i cennik usług

Usługa asystencka

Nasze asystentki służą pomocą osobom niepełnosprawnym w zakresie  wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, tłumaczenie na język migowy), zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach), edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki).

Usługa obejmuje dwie wizyty po 2 h w tygodniu. Cena pakietu:

 • 1600 złotych brutto w pakiecie standard/ miesiąc
 • 2400  złotych brutto w pakiecie rozszerzonym i pakiecie premium/miesiąc

Aktualna liczba miejsc świadczenia usług asystenckich w województwie wielkopolskim: 1, w tym:

-1 miejsce w ramach trwałości projektu „Niesamodzielni w Gminie Wieleń’

Aktualna liczba miejsc świadczenia usług asystenckich w województwie dolnośląskim: 1, w tym:

-1 miejsce w ramach trwałości projektu „Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Mysłakowice’

Usługa opiekuńcza

Nasze opiekunki służą pomocą w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych swoich podopiecznych, a lista realizowanych przez opiekunkę zadań jest spersonalizowana i dostosowana do indywidualnych potrzeb.

Standardowy pakiet usług opiekuńczych uwzględnia:

 • realizację zakupów,
 • przynoszenie posiłków z punku żywieniowego,
 • przygotowywanie posiłków,
 • przygotowywanie posiłków z uwzględnieniem diety,
 • pomoc w spożywaniu posiłków,
 • opiekę higieniczną,
 • opiekę pielęgnacyjną
 • sprzątanie mieszkania,
 • utrzymanie czystości sprzętu sanitarnego,
 • wynoszenie śmieci,
 • pranie,
 • prasowanie,
 • załatwianie spraw urzędowych,
 • realizacja recept,
 • regulowanie opłat,
 • współpraca z lekarzem i pielęgniarką środowiskową.,
 • współpraca z pracownikiem socjalnym,
 • towarzyszenie w wizytach lekarskich i miejscach kulturalnych,
 • pomoc w dojazdach do miejsc rehabilitacji i realizacji zainteresowań,
 • motywowanie i pobudzanie aktywność,
 • organizacja czasu wolnego
 • budowanie kontaktów społecznych,
 • udział w usługach kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem,
 • włączanie podopiecznego w programy instytucji i placówek,

Usługa obejmuje dwie wizyty po 2 h w tygodniu. Cena pakietu:

 • 1600 złotych brutto w pakiecie standard/ miesiąc
 • 2400  złotych brutto w pakiecie rozszerzonym i pakiecie premium/miesiąc

Aktualna liczba miejsc świadczenia usług opiekuńczych: 3, w tym:

Aktualna liczba miejsc świadczenia usług asystenckich w województwie dolnośląskim: 3, w tym:

-3 miejsca w ramach trwałości projektu „Gryfów Śląski otwarty na osoby niesamodzielne”

Usługa psychologiczna

Usługa obejmuje jedną wizytę 1 h psychologa raz na 2 tygodnie. Cena pakietu:

 • 300 zł w pakiecie standard/miesiąc
 • 600 zł w pakiecie rozszerzonym i pakiecie premium/miesiąc

Aktualna liczba miejsc świadczenia usług psychologicznych w województwie wielkopolskim: 4, w tym:

-1 miejsce w ramach trwałości projektu „Wsparcie dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Łobżenica”

-1 miejsce w ramach trwałości projektu „Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie”

-1 miejsce w ramach trwałości projektu „Niesamodzielni w Gminie Wieleń”

-1 miejsce w ramach trwałości projektu „Wieleń otwarty na osoby niesamodzielne i niepełnosprawne’

Aktualna liczba miejsc świadczenia usług psychologicznych w województwie zachodniopomorskim: 3, w tym:

1 miejsce w ramach trwałości projektu „Niesamodzielni w Gminie Krzęcin”

Aktualna liczba miejsc świadczenia usług psychologicznych w województwie lubelskim: 1, w tym:

-1 miejsce w ramach trwałości projektu „Usługi społeczne w Gminie Radzyń Podlaski”

Aktualna liczba miejsc świadczenia usług psychologicznych w województwie dolnośląskim: 3, w tym:

-1 miejsce w ramach trwałości projektu „Radków dla osób niesamodzielnych”

-1 miejsce w ramach trwałości projektu „Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Mysłakowice”

-1 miejsce w ramach trwałości projektu „Gryfów Śląski otwarty na osoby niesamodzielne”

Aktualna liczba miejsc świadczenia usług psychologicznych w województwie pomorskim: 4, w tym:

-1 miejsce w ramach trwałości projektu „Dziemiany wspierają niesamodzielnych i niepełnosprawnych!

-1 miejsce w ramach trwałości projektu „Gmina Subkowy otwarta na osoby niesamodzielne!

– 1 miejsce w ramach trwałości projektu „Gmina Trąbki Wielkie otwarta na osoby niesamodzielne!”

– 1 miejsce w ramach trwałości projektu: „Rozwój usług społecznych w gminie Nowa Karczma”

Aktualna liczba miejsc świadczenia usług psychologicznych w województwie kujawsko – pomorskim: 1, w tym:

-1 miejsce w ramach trwałości projektu „Gmina Choceń wspiera niesamodzielnych”

Aktualna liczba miejsc świadczenia usług psychologicznych w województwie lubuskim: 1, w tym:

-1 miejsce w ramach trwałości projektu „Bardziej samodzielni! – Gmina Trzebiel wspiera osoby wykluczone”

Aktualna liczba miejsc świadczenia usług psychologicznych w województwie warmińsko-mazurskim: 1, w tym:

-1 miejsce w ramach trwałości projektu „Gmina Mrągowo wspiera mieszkańców”

Usługa pielęgniarska

Standardowy pakiet usług pielęgniarskich obejmuje:

 • podawanie leków,
 • pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
 • układanie chorego w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji,
 • zapobieganie powstawaniu odleżyn,
 • mycie podopiecznego,
 • czesanie,
 • golenie,
 • zmiana pieluchomajtek

Usługa obejmuje 5 wizyt w tygodniu. Cena pakietu:

 • 2000 złotych w pakiecie standard/miesiąc
 • 3000 złotych w pakiecie rozszerzonym i pakiecie premium/miesiąc

Aktualna liczba miejsc świadczenia usług pielęgniarskich w województwie wielkopolskim: 1,  w tym:

-1 miejsce w ramach trwałości projektu „Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie”

Aktualna liczba miejsc świadczenia usług pielęgniarskich w województwie zachodniopomorskim: 1, w tym:

-1 miejsce w ramach trwałości projektu „Niesamodzielni w Gminie Krzęcin”

Aktualna liczba miejsc świadczenia usług pielęgniarskich w województwie śląskim: 1, w tym:

-1 miejsce w ramach trwałości projektu „Usługi społeczne w Gminie Popów’

Aktualna liczba miejsc świadczenia usług pielęgniarskich w województwie dolnośląskim: 2, w tym:

1 miejsce w ramach trwałości projektu „Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Mysłakowice”

-1 miejsce w ramach trwałości projektu „Gryfów Śląski otwarty na osoby niesamodzielne”

Usługa rehabilitacyjna

Standardowy pakiet usług rehabilitacyjnych obejmuje:

 • usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu,
 • rehabilitację ruchową,
 • fizjoterapię, 
 • trenowanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego zaspokajania potrzeb bytowych,
 • wsparcie i interwencje psychospołeczne,
 • pielęgnację.

Zakres rehabilitacji powinien być każdorazowo określany na podstawie pisemnych zaleceń lekarza prowadzącego pacjenta.

Usługa obejmuje dwie wizyty po 1 h w tygodniu. Cena pakietu:

 • 1600 złotych w pakiecie standard/miesiąc
 • 2400 złotych w pakiecie rozszerzonym i pakiecie premium/miesiąc

Aktualna liczba miejsc świadczenia usług rehabilitacyjnych w województwie wielkopolskim: 8, w tym:

– 1 miejsce w ramach trwałości projektu „Wsparcie dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Łobżenica

– 1 miejsce w ramach trwałości projektu „Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie”

– 2 miejsca w ramach trwałości projektu „Niesamodzielni w Gminie Wieleń”

– 4 miejsca w ramach trwałości projektu „Wieleń otwarty na osoby niesamodzielne i niepełnosprawne”

Aktualna liczba miejsc świadczenia usług rehabilitacyjnych w województwie zachodniopomorskim: 5, w tym:

-1 miejsce w ramach trwałości projektu „Niesamodzielni w Gminie Krzęcin”

-1 miejsce w ramach trwałości projektu Usługi opiekuńcze w Gminie Stara Dąbrowa

-1 miejsce w ramach trwałości projektu Usługi opiekuńcze w Gminie Recz

-1 miejsce w ramach trwałości projektu Wsparcie rozwoju usług społecznych w gminie Suchań

-1 miejsce w ramach trwałości projektu Rozwój usług społecznych w GMINIE PEŁCZYCE

Aktualna liczba miejsc świadczenia usług rehabilitacyjnych w województwie lubelskim: 2, w tym:

-1 miejsce w ramach trwałości projektu „Usługi społeczne w Gminie Radzyń Podlaski”

– 1 miejsce w ramach trwałości projektu „Wsparcie niesamodzielnych i niepełnosprawnych w Gminie Wola Mysłowska”

Aktualna liczba miejsc świadczenia usług rehabilitacyjnych w województwie lubuskim: 2, w tym:

– 1 miejsce w ramach trwałości projektu „Gmina Sława wspiera wykluczonych”

– 1 miejsce w ramach trwałości projektu „Bardziej samodzielni! – Gmina Trzebiel wspiera osoby wykluczone”

Aktualna liczba miejsc świadczenia usług rehabilitacyjnych w województwie dolnośląskim: 3, w tym:

– 1 miejsce w ramach trwałości projektu „Radków dla osób niesamodzielnych”

– 1 miejsce w ramach trwałości projektu „Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Mysłakowice”

-1 miejsce w ramach trwałości projektu Gryfów Śląski otwarty na osoby niesamodzielne

Aktualna liczba miejsc świadczenia usług rehabilitacyjnych w województwie pomorskim: 4, w tym:

– 1 miejsce w ramach trwałości projektu „Dziemiany wspierają niesamodzielnych i niepełnosprawnych!

-1 miejsce w ramach trwałości projektu „Gmina Trąbki Wielkie otwarta na osoby niesamodzielne!

-1 miejsce w ramach trwałości projektu: „Rozwój usług społecznych w gminie Nowa Karczma”

-1 miejsce w ramach trwałości projektu Usługi społeczne w Gminie Wicko

Aktualna liczba miejsc świadczenia usług rehabilitacyjnych w województwie kujawsko- pomorskim: 2, w tym:

– 1 miejsce w ramach trwałości projektu „Gmina Choceń wspiera niesamodzielnych”

– 1 miejsce w ramach trwałości projektu „Skępe otwarte na osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i niepełnosprawne!

Aktualna liczba miejsc świadczenia usług rehabilitacyjnych w województwie śląskim: 1, w tym:

– 1 miejsce w ramach trwałości projektu „Usługi społeczne w Gminie Popów”

Aktualna liczba miejsc świadczenia usług rehabilitacyjnych w województwie warmińsko-mazurskim: 1, w tym:

– 1 miejsce w ramach trwałości projektu „Gmina Mrągowo wspiera mieszkańców”

Klub Seniora

Klub Seniora to miejsce krótkookresowego pobytu dziennego, w którym Seniorzy mogą aktywnie spędzać czas w gronie rówieśników, przy wsparciu Animatora Klubu. Fundacja deklaruje gotowość uruchomienia Klubu na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, w którym utworzonych zostanie 45 miejsc. Klub będzie czynny od poniedziałku do piątku przez 4 godziny dziennie i oferować będzie następujące wsparcie przebywającym w nim seniorom:

-Warsztaty zajęciowe

-Gimnastyka rekreacyjna

-Spotkania z lekarzami

-Wyjścia do kina/terarów/na basen

-stała opieka Animatora Klubu

Koszt uczestnictwa w Klubie Seniora

Miesięczny koszt uczestnictwa w Klubie Seniora wynosi: 100 zł/m-c /osoba, przy założeniu, że Klubu średniomiesięcznie korzystać będzie 45 osób. W przypadku mniejszej liczby osób korzystających ze wsparcia Klubu, opłata miesięczna będzie proporcjonalnie wyższa.

Usługa logopedyczna

Usługa rozliczana jest godziono według faktycznie zrealizowanych godzin. Koszt 1 godziny wspacia logopedycznego wynosi 150 zł/godzinę.

Aktualna liczba miejsc świadczenia usług logopedycznych w województwie wielkopolskim: 1, w tym:

-1 miejsce w ramach trwałości projektu „Wieleń otwarty na osoby niesamodzielne i niepełnosprawne”

Usługa terapii zajęciowej

Usługa rozliczana jest godziono według faktycznie zrealizowanych godzin. Koszt 1 godziny wspacia terapeutycznego wynosi 180 zł/godzinę.

Aktualna liczba miejsc świadczenia usług logopedycznych w województwie warmińsko-mazurskim: 1, w tym:

-1 miejsce w ramach trwałości projektu „Gmina Mrągowo wspiera mieszkańców”

Placówki Wsparcia Dziennego – świetlice dla dzieci:

Gmina Borne Sulinowo – 15 miejsc

Gmina Choszczno – 15 miejsc

Gmina Stara Dąbrowa – 15 miejsc

Gmina Mieszkowice – 15 miejsc

Gmina Połczyn- Zdrój – 30 miejsc

Gmina Barlinek – 55 miejsc

Gmina Chojna – 75 miejsc

Gmina Kalisz Pomorski – 10 miejsc

Gmina Mirosławiec – 30 miejsc

Gmina Płoty -15 miejsc