Usługi opiekuńcze w Gminie Stara Dąbrowa

Nazwa projektu: Usługi opiekuńcze w Gminie Stara Dąbrowa Nr projektu: RPZP.07.06.00-32-K019/21 Nazwa beneficjenta: Gmina Stara Dąbrowa /Realizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Projekt partnerski: Źródło finansowania: projekt wspófinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 7.6- Wsparcie rozwoju usług społecznych w interesie ogólnym. Całkowita wartość projektu: 883 110,00 pln Wartość dofinansowania: 794 799,00 pln Cel projektu: Projekt jest skierowany do 70 osób (48K) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w Dowiedz się więcej…

Wsparcie rozwoju usług społecznych w Gminie Suchań

Nazwa projektu: Wsparcie rozwoju usług społecznych w Gminie Suchań Nr projektu: RPZP.07.06.00-32-K013/21 Nazwa beneficjenta: Gmina Suchań/ Realizator: Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchaniu Projekt partnerski: Źródło finansowania: projekt wspófinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 7.6- Wsparcie rozwoju usług społecznych w interesie ogólnym. Całkowita wartość projektu: 852 383,75 pln Wartość dofinansowania: 767 145,36 pln Cel projektu: Projekt jest skierowany do 65 osób (44K) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, Dowiedz się więcej…

Samodzielne osoby niepełnosprawne w codziennym życiu

tytuł projektu → Samodzielne osoby niepełnosprawne w codziennym życiu; nazwa beneficjenta → Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych; źródło finansowania → Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Całkowita wartość projektu: 244 080,00  zł , Wartość dofinansowania: 241 639,20 zł wkład własny: 2440,80 zł okres realizacji → 01.06.2023-31.12.2023 krótki opis projektu → Projekt będzie realizowany w okresie 06.-12.2023 jest skierowany do 60 dorosłych osób niepełnosprawnych z 4 sąsiadujących ze sobą województw-wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego Dowiedz się więcej…

Rozwój usług społecznych w gminie Nowa Karczma

Tytuł projektu → „Rozwój usług społecznych w gminie Nowa Karczma”; Nr projektu → RPPM.06.02.02-22-0034/22 Nazwa beneficjenta → Gmina Nowa Karczma/Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie – projekt realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych; Źródło finansowania → Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 06.02. Usługi społeczne, Poddziałanie 06.02.02. Rozwój usług społecznych. Całkowita wartość projektu: 500 230,00 PLN, w tym wartość dofinansowania UE:  425 195,50 PLN, budżet państwa: 25 011,50 PLN; Okres realizacji Dowiedz się więcej…

„Usługi społeczne w Gminie Wicko”

Tytuł projektu → „Usługi społeczne w Gminie Wicko” Nr projektu → RPPM.06.02.02-22-0057/22 Nazwa beneficjenta → Gmina Wicko/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku– projekt realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych; Źródło finansowania → Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 06.02. Usługi społeczne, Poddziałanie 06.02.02. Rozwój usług społecznych. Całkowita wartość projektu: 499 325,00 PLN. Okres realizacji → 01.09.2022 r. – 30.06.2023 r. Krótki opis projektu →Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do Dowiedz się więcej…

Silni w rodzinie

Tytuł  projektu  „Silni w rodzinie nr  RPZP.07.06.00-32-K117/21 Partner wiodący  Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych, ul. Kminkowa182 E/2, 62-064 Plewiska Projekt jest realizowany jest w partnerstwie z: Gminą Barlinek, Gminą Chojna, Gminą Kalisz Pomorski, Gminą Mirosławiec, Gminą Płoty Źródło finansowania →  Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata  2014-2020; VII Oś Priorytetowa Włączenie społeczne; Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Całkowita wartość projektu: 3 769 887,45 zł Wartość Dowiedz się więcej…

Rozwój usług społecznych w Gminie Pełczyce

Nazwa projektu: Rozwój usług społecznych w Gminie Pełczyce Nr projektu: RPZP.07.06.00-32-K011/21 Nazwa beneficjenta: Gmina Pełczyce/ Realizator: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pełczycach Projekt partnerski: Źródło finansowania: projekt wspófinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 7.6- Wsparcie rozwoju usług społecznych w interesie ogólnym. Całkowita wartość projektu: 702 345,00pln Cel projektu: Projekt jest skierowany do 50 osób (37K) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym niepełnosprawnych, zamieszkałych Dowiedz się więcej…