Samodzielne osoby niepełnosprawne w codziennym życiu

tytuł projektu → Samodzielne osoby niepełnosprawne w codziennym życiu; nazwa beneficjenta → Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych; źródło finansowania → Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Całkowita wartość projektu: 244 080,00  zł , Wartość dofinansowania: 241 639,20 zł wkład własny: 2440,80 zł okres realizacji → 01.06.2023-31.12.2023 krótki opis projektu → Projekt będzie realizowany w okresie 06.-12.2023 jest skierowany do 60 dorosłych osób niepełnosprawnych z 4 sąsiadujących ze sobą województw-wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego Dowiedz się więcej…

Rozwój usług społecznych w gminie Nowa Karczma

Tytuł projektu → „Rozwój usług społecznych w gminie Nowa Karczma”; Nr projektu → RPPM.06.02.02-22-0034/22 Nazwa beneficjenta → Gmina Nowa Karczma/Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie – projekt realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych; Źródło finansowania → Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 06.02. Usługi społeczne, Poddziałanie 06.02.02. Rozwój usług społecznych. Całkowita wartość projektu: 500 230,00 PLN, w tym wartość dofinansowania UE:  425 195,50 PLN, budżet państwa: 25 011,50 PLN; Okres realizacji Dowiedz się więcej…

„Usługi społeczne w Gminie Wicko”

Tytuł projektu → „Usługi społeczne w Gminie Wicko” Nr projektu → RPPM.06.02.02-22-0057/22 Nazwa beneficjenta → Gmina Wicko/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku– projekt realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych; Źródło finansowania → Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 06.02. Usługi społeczne, Poddziałanie 06.02.02. Rozwój usług społecznych. Całkowita wartość projektu: 499 325,00 PLN. Okres realizacji → 01.09.2022 r. – 30.06.2023 r. Krótki opis projektu →Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do Dowiedz się więcej…

Silni w rodzinie

Tytuł  projektu  „Silni w rodzinie nr  RPZP.07.06.00-32-K117/21 Partner wiodący  Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych, ul. Kminkowa182 E/2, 62-064 Plewiska Projekt jest realizowany jest w partnerstwie z: Gminą Barlinek, Gminą Chojna, Gminą Kalisz Pomorski, Gminą Mirosławiec, Gminą Płoty Źródło finansowania →  Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata  2014-2020; VII Oś Priorytetowa Włączenie społeczne; Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Całkowita wartość projektu: 3 769 887,45 zł Wartość Dowiedz się więcej…

Rozwój usług społecznych w Gminie Pełczyce

Nazwa projektu: Rozwój usług społecznych w Gminie Pełczyce Nr projektu: RPZP.07.06.00-32-K011/21 Nazwa beneficjenta: Gmina Pełczyce/ Realizator: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pełczycach Projekt partnerski: Źródło finansowania: projekt wspófinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 7.6- Wsparcie rozwoju usług społecznych w interesie ogólnym. Całkowita wartość projektu: 702 345,00pln Cel projektu: Projekt jest skierowany do 50 osób (37K) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym niepełnosprawnych, zamieszkałych Dowiedz się więcej…

Klub Aktywnych

tytuł projektu → Klub Aktywnych; nr projektu → RPKP.09.02.01-04-0059/21 nazwa beneficjenta → Gmina Żnin – projekt realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych; źródło finansowania → Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 09.02. Włączenie społeczne, Poddziałanie 09.02.01. Aktywne włączenie społeczne. Całkowita wartość projektu: 807 297,70 PLN, w tym wartość dofinansowania UE: 686 203,04 PLN, budżet państwa: 56 510,84 PLN; okres realizacji → 01.01.2022 r. – 30.06.2023 r. Dowiedz się więcej…

„NIEPEŁNOSPRAWNI AKTYWNI NA RYNKU PRACY”

Tytuł projektu: „ NIEPEŁNOSPRAWNI AKTYWNI NA RYNKU PRACY” Nazwa beneficjenta: OŚRODEK WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I NIESAMODZIELNYCH. Źródło finansowania: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – Poddziałanie 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami. Okres realizacji: 01.01.2022 – 30.06.2023. Krótki opis projektu: Celem projektu jest znalezienie zatrudnienia przez min. 24% spośród 100 osób z niepełnosprawnościami (55K+45M) pozostających bez pracy oraz poprawa sytuacji na rynku pracy przez Dowiedz się więcej…

Międzypokoleniowy Klub Samopomocy w Lubieniu Kujawskim

tytuł projektu → Międzypokoleniowy Klub Samopomocy w Lubieniu Kujawskim; nr projektu → RPKP.09.02.01-04-0022/20 nazwa beneficjenta → Gmina Lubień Kujawski– projekt realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych; źródło finansowania → Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 09.02. Włączenie społeczne, Poddziałanie 09.02.01. Aktywne włączenie społeczne. Całkowita wartość projektu: 407 208,35 PLN, w tym wartość dofinansowania UE: 346 126,35 PLN, budżet państwa: 61 082,00 PLN; okres realizacji → 01.09.2021 r. – 31.08.2022 r. krótki opis Dowiedz się więcej…

Projekt „W rodzinie siła!”

Tytuł  projektu „W rodzinie siła!”, woj. świętokrzyskie (nr projektu: RPSW.09.02.01-26-0071/20) Nazwa beneficjenta: GMINA STASZÓW/PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO W STASZOWIE – ŚWIETLICA JUTRZENKA z siedzibą w Staszowie przy ul. Szkolnej 14 (Beneficjent- Lider Projektu); OŚRODEKM WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I NIESAMODZIELNYCH z siedzibą w Plewiskach przy ul. Kminkowej 182e/2 (Partner Projektu). Źródło finansowania: projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług Dowiedz się więcej…

W rodzinie siła!

Tytuł  projektu → W rodzinie siła! RPZP.07.06.00-32-K024/20 Nazwa beneficjenta → Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych,ul. Kminkowa182 E/2 62-064 Plewiska Źródło finansowania →  Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata  2014-2020; VII Oś Priorytetowa Włączenie społeczne; Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Całkowita wartość projektu: 5 227 575,70 zł Wartość dofinansowania: 4 704 817,70 z , w tym Europejski Fundusz Społeczny: 4 443 439,34 zł Budżet Dowiedz się więcej…