Razem dla niepełnosprawnych i niesamodzielnych;

tytuł projektu → Razem dla niepełnosprawnych i niesamodzielnych;nazwa beneficjenta → FUNDACJA OŚRODEK WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I NIESAMODZIELNYCH;źródło finansowania → Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 Całkowita wartość projektu: 1 009 541,20, Wartość dofinansowania: 959 063,20 zł, w tym Europejski Fundusz Społeczny: 858 110,02 zł , Budżet Państwa: 100 953,18 Dowiedz się więcej…

Projekt „Gmina Subkowy otwarta na osoby niesamodzielne!”

Tytuł projektu: „Gmina Subkowy otwarta na osoby niesamodzielne!” Numer projektu: RPPM.06.02.02-22-0014/220 Nazwa Beneficjenta: Gmina Subkowy/ GOPS w Subkowach. Projekt realizowany w partnerstwie z fundacją Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych Źródła finansowania: projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Wartość projektu: 1 338 006,00 zł, w tym wkład UE – 1 271 105,70 zł Okres realizacji: od 01.12.2020 r. do 31.12.2022 r. Dowiedz się więcej…

Usługi społeczne dla osób potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu i niepełnosprawnych

Gmina Wieleń / Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu w partnerstwie z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wieleń otwarty na osoby niesamodzielne i niepełnosprawne”  w ramach Wielkopolskiego  Regionalnego  Programu  Operacyjnego 2014-2020;  Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne; Działanie 7.2 2 Usługi społeczne i zdrowotne. Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. na terenie gminy Wieleń w województwie wielkopolskim. Wartość projektu: 1 380 639,26 zł Wkład Dowiedz się więcej…

„Gmina Trąbki Wielkie otwarta na osoby niesamodzielne!”

Tytuł projektu: „Gmina Trąbki Wielkie otwarta na osoby niesamodzielne!” Numer projektu: RPPM.06.02.02-22-0025/20. Nazwa Beneficjenta: Gmina Trąbki Wielkie/ GOPS w Trąbkach Wielkich. Projekt realizowany w partnerstwie z fundacją Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych. Źródła finansowania: projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu: 1 348 812,00 zł, w tym wkład UE – 1 281 371,40 zł. Okres realizacji: od 01.12.2020 r. do 30.06.2023 Dowiedz się więcej…

„Dziemiany wspierają niesamodzielnych i niepełnosprawnych!”

Tytuł projektu: „Dziemiany wspierają niesamodzielnych i niepełnosprawnych!” Numer projektu: RPPM.06.02.02-22-0060/20. Nazwa Beneficjenta: Gmina Dziemiany/ OPS w Dziemianach. Projekt realizowany w partnerstwie z fundacją Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych. Źródła finansowania: projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu: 1 189 788,00 zł, w tym wkład UE – 1 130 298,60 zł. Okres realizacji: od 01.12.2020 r. do 30.11.2022 r. Opis projektu: celem projektu Dowiedz się więcej…

Program aktywizacji w Bartoszycach

tytuł projektu → Program aktywizacji w Bartoszycach; nazwa beneficjenta → PROJECT HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; partner projektu → OŚRODEK WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I NIESAMODZIELNYCH źródło finansowania →  Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie : 11.1 „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”, Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe Całkowita wartość projektu: 875 943,75 zł, Dowiedz się więcej…

PRZEDMIOT ZAPYTANIA: Świadczenie usług pielęgniarskich w projekcie „Pyrzyce dla potrzebujących”

DATA OGŁOSZENIA: 5 maja 2020 r. KTO OGŁASZA ZAPYTANIE: Fundacja Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych jako Partner w projekcie „Pyrzyce dla potrzebujących” RPZP.07.06.00-32-K022/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014/2020 CZEGO DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE: Przygotowania wyceny w drodze rozeznania rynku na świadczenie usług pielęgniarskich będących specjalistyczną usługą opiekuńczą w miejscu zamieszkania, obejmujące usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności i wykonywane są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem Dowiedz się więcej…

PRZEDMIOT ZAPYTANIA: Świadczenie usług pielęgniarskich w projekcie „Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec”

DATA OGŁOSZENIA: 5 maja 2020 r. KTO OGŁASZA ZAPYTANIE: Fundacja Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych jako Partner w projekcie „Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec” RPZP.07.06.00-32-K037/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014/2020 CZEGO DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE: Przygotowania wyceny w drodze rozeznania rynku na świadczenie usług pielęgniarskich będących specjalistyczną usługą opiekuńczą w miejscu zamieszkania, obejmujące usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności i wykonywane są przez osoby ze Dowiedz się więcej…

Projekt pn. „Aktywni (nie)samodzielni!”

Projekt pn. „Aktywni (nie)samodzielni!” nr RPSW.09.02.01-26-0070/19 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Celem główny projektu zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 50 osób, które w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego uczą się/ pracują/ zamieszkują gminy Sobków, Jędrzejów lub Sędziszów  w woj. świętokrzyskim i są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na niesamodzielność poprzez realizację usług opiekuńczych Dowiedz się więcej…

PRZEDMIOT ZAPYTANIA: REMONT LOKALU Z PRZEZNACZENIEM NA MIESZKANIE WSPOMAGANE W GMINIE BUDZYŃ

DATA OGŁOSZENIA: 1 lipca 2019 roku KTO OGŁASZA ZAPYTANIE: Fundacja Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych jako Partner w projekcie „Budzyń otwarty na osoby niesamodzielne i niepełnosprawne”. CZEGO DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE: Przygotowania wyceny na wyremontowanie lokalu przeznaczonego na mieszkanie wspomagane w formie wspieranej w Budzyniu. Szczegółowy zakres prac objętych wyceną znajdziesz w załącznikach do tego zapytania: Formularz wyceny Pobierz Dokumentacja projektowa Pobierz Wzór umowy Pobierz Zapytanie cenowe mieszkanie Budzyń Pobierz DO KIEDY MUSISZ ZŁOŻYĆ SWOJĄ Dowiedz się więcej…