Tytuł projektu: „ NIEPEŁNOSPRAWNI AKTYWNI NA RYNKU PRACY”

Nazwa beneficjenta: OŚRODEK WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I NIESAMODZIELNYCH.

Źródło finansowania: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – Poddziałanie 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami.

Okres realizacji: 01.01.2022 – 30.06.2023.

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest znalezienie zatrudnienia przez min. 24% spośród 100 osób z niepełnosprawnościami (55K+45M) pozostających bez pracy oraz poprawa sytuacji na rynku pracy przez min. 27% z 15 OzN pracujących (7K, 8M), zamieszkujących w subregionie pilskim (w powiatach: chodzieskim, czarnkowsko- trzcianeckim, pilskim, wągrowieckim, złotowskim)  poprzez udział w kompleksowym wsparciu w zakresie aktywizacji zawodowej.

Projekt odpowiada na problem małego dostępu do działań w zakresie aktywizacji społeczno- zawodowej oraz niewystarczający poziom aktywności zawodowej.

Wsparcie w ramach projektu:

Identyfikacja potrzeb Uczestnika projektu – Opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego Uczestnika projektu.

– identyfikacja potrzeb i pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej.,

– ocena predyspozycji i stanu zdrowia UP w zakresie doboru wsparcia i możliwości podjęcia aktywności zawodowej,

– zaproponowanie odpowiednich form wsparcia w projekcie na podstawie IPD (minimum dwie), m.in. wsparcie trenera pracy, szkolenia, staże, doradztwo zaw., pośrednictwo pracy, wsparcie psychologiczne.

– uzupełnianie lub zdobycie nowych kompetencji lub kwalifikacji,

– zdobywanie doświadczenia zawodowego,

– zatrudnienie wspomagane.

Uczestnikami projektu są:

Pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkujące tereny powiatów: czarnkowsko- trzcianeckiego, pilskiego, chodzieskiego, złotowskiego i wągrowieckiego. 100 osób (55K, 45M) niepracujących (biernych zawodowo i bezrobotnych) oraz 15 osób (7K,8M) pracujących. Minimum 40%  uczestników projektu stanowią osoby z obszarów wiejskich.

Planowane efekty projektu:

Minimum 27% pracujących osób z niepełnosprawnościami poprawi jakość swojego zatrudnienia , zaś minimum 24% niepracujących osób pozyska zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Nastąpi tym samym zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnościami z subregionu pilskiego.

Informacje dodatkowe:

Wartość Projektu: 1 502 250,00 PLN,

Dofinansowanie Projektu: 1 502 250,00 PLN, w tym z UE 1 266 096,30 PLN.