tytuł projektu → Samodzielne osoby niepełnosprawne w codziennym życiu;

nazwa beneficjenta → Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych;

źródło finansowania → Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Całkowita wartość projektu: 244 080,00  zł , Wartość dofinansowania: 241 639,20 zł wkład własny: 2440,80 zł

okres realizacji → 01.06.2023-31.12.2023

krótki opis projektu → Projekt będzie realizowany w okresie 06.-12.2023 jest skierowany do 60 dorosłych osób niepełnosprawnych z 4 sąsiadujących ze sobą województw-wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego – gdzie Owonin prowadzi  intensywną działalność w obszarze aktywizacji zawodowej, wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych w życiu codziennym. W toku realizowanych projektów zdiagnozowano, iż wsparcie w obszarze zwiększania samodzielności ON jest niewystarczające w stosunku do zgłaszanych potrzeb, dlatego też niniejszy projekt jest uzupełnieniem dotychczas realizowanych działań. Projektem w pierwszej kolejności objęci zostaną aktualni/byli uczestnicy projektów realizowanych przez Owonin, u których zdiagnozowano największą potrzebę wspierania samodzielności w życiu codziennym, w drugiej kolejności podopieczni partnerów, z którymi Owonin

współpracuje na codzień. W ramach projektu zaplanowano:

1. Opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla 60 osób x 2 godziny

2. Rehabilitacja w warunkach domowych – 20 osób, śr. 4 godziny w miesiącu

3. Terapia psychologiczna w warunkach domowych – 40 osób x 4 godziny w miesiącu x 6 miesięcy

4. Podstawowy kurs obsługi komputera (edytor tekstu, bankowość elektroniczna, zakupy przez Internet, bezpieczne korzystanie z portali społecznościowych, system empatia, e-puap itd.) – 6 edycji po 10 osób

Projekt jest skierowany zarówno do osób biernych zawodowo jak i pracujących, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, przy czym osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności będą stanowić maks. 10% uczestników projektu, tj. maks. 6 osób. W pierwszym miesiącu realizacji (06.2023) zaplanowano rekrutację, w kolejnych 6 miesiącach (07.2023-12.2023) realizację wszystkich zadań przewidzianych w

projekcie. Wsparcie zostanie zrealizowane przez personel projektu, z którym Owonin na codzień współpracuje, tj. przez osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych lub samozatrudnione, nie przewiduje się zlecania zadań. Część zadań zostanie zrealizowana w warunkach domowych, aby zapewnić łatwiejszy dostęp do projektu. Uczestnicy będą korzystać nieodpłatnie z projektu,

wkład własny zostanie całkowicie pokryty przez Owonin. Rekrutacja będzie prowadzona na terenie 4 ww. województw w jednakowym zakresie, a maks. udział uczestników z 1 województwa nie przekroczy 60% ogółu uczestników. Dzięki realizacji projektu nastąpi zwiększenie samodzielności 60 osób z niepełnosprawnościami w codziennym życiu, poprawa funkcjonowania, co wpłynie na

zwiększenie otwartości na podejmowanie nowych życiowych wyzwań, w tym w kierunku podjęcia i utrzymania zatrudnienia.

www.pfron.org