Tytuł projektu  „Rozwój usług społecznych w gminie Nowa Karczma”;

Nr projektu  RPPM.06.02.02-22-0034/22

Nazwa beneficjenta  Gmina Nowa Karczma/Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie – projekt realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych;

Źródło finansowania  Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 06.02. Usługi społeczne, Poddziałanie 06.02.02. Rozwój usług społecznych.

Całkowita wartość projektu: 500 230,00 PLN, w tym wartość dofinansowania UE:  425 195,50 PLN, budżet państwa: 25 011,50 PLN;

Okres realizacji  01.10.2022 r. – 30.06.2023 r.

Krótki opis projektu Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 40 osób (27 kobiet i 13 mężczyzn) potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – w tym minimum 5 osób niepełnosprawnych (3 kobiety i 2 mężczyzn) i minimum 20 osób (14 kobiet  i 6 mężczyzn) będących uczestnikami projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (min. 50% grupy docelowej), które w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zamieszkują gminę Nowa Karczma w województwie pomorskim i są zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze względu na potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, mających służyć zaspokojeniu indywidualnych potrzeb ww. osób wynikających z ich niesamodzielności poprzez realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, Klub Seniora, animacje środowiskowe w okresie od 01.10.2022 r. – 30.06.2023 r.

Grupa docelowa osoby fizyczne, które w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zamieszkują gminę Nowa Karczma, tj. 40 osób, w tym minimum 5 osób niepełnosprawnych i minimum 20 osób, będących uczestnikami projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Zadania Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji; Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania; Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w tym usługi rehabilitacyjne i usługi psychologiczne; Stworzenie Klubu Seniora; Animacje środowiskowe

Główne rezultaty Zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych utworzonych w projekcie w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu zapotrzebowaniu od 01.07.2023 r. do 01.05.2024 r.