tytuł projektu → Klub Aktywnych;

nr projektu → RPKP.09.02.01-04-0059/21

nazwa beneficjenta → Gmina Żnin – projekt realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych;

źródło finansowania → Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 09.02. Włączenie społeczne, Poddziałanie 09.02.01. Aktywne włączenie społeczne.

Całkowita wartość projektu: 807 297,70 PLN, w tym wartość dofinansowania UE: 686 203,04 PLN, budżet państwa: 56 510,84 PLN;

okres realizacji → 01.01.2022 r. – 30.06.2023 r.

krótki opis projektu →Celem głównym projektu jest dokonanie postępu w procesie aktywizacji społecznej przez min. 34% i zatrudnieniowej (przez min. 12% spośród osób  z niepełnosprawnościami, 25% w przypadku innych osób) wśród 53 osób pozostających bez pracy, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które przed zastosowaniem instrumentów i usług rynku pracy wymagają aktywizacji społecznej (34K, 19 M), zamieszkujących/uczących się w myśl Kodeksu Cywilnego w woj. kujawsko – pomorskim w gm. Żnin poprzez udział w kompleksowym wsparciu w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2023 r.