Gmina Miasteczko Krajeńskie/ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
rozpoczęła realizację projektu pn. „Usługi społeczne w Gminie Miasteczko Krajeńskie”

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:
1. Utworzenie mieszkania wspomaganego dla 1 osoby w Brzostowie, w mieszkaniu należącym do Gminy;
2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w mieszkaniu wspomaganym – m.in. rehabilitacja, wsparcie psychologa i pracownika socjalnego  oraz treningi umiejętności praktycznych (higiena osobista, kontakt z otoczeniem, rozwijanie zainteresowań i in.);
3. Remont mieszkania wspomaganego
4. Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania (dla 10 UP) – dla najbardziej potrzebujących OPW świadczone będą usługi opiekuńcze w zakresie zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych, opieki pielęgnacyjnej, a także kontaktów z otoczeniem;  
5. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania (dla 10 UP) –  dla grupy OPW zaplanowane zostały usługi opiekuńcze oraz wsparcie rehabilitacyjne i psychologiczne;
6. Centrum Pomocy w Miasteczku Krajeńskim – szkolenia indywidualne dla 20 opiekunów faktycznych;
7. Wsparcie towarzyszące – w ramach Centrum Pomocy stworzona zostanie możliwość skorzystania z usług tzw. taxi społecznego (dojazd na rehabilitację, do urzędu, i in. ) oraz usług tzw. „złotej rączki” (w celu dokonania drobnych napraw remontowych) dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i biorących udział w projekcie;
8. Usługa wypożyczalni  – w ramach Centrum Pomocy zostanie zakupiony sprzęt rehabilitacyjny (wózki inwalidzkie, rotory, kule i in.) w celu lepszej dostępności do sprzętu rehabilitacyjnego, który będą mogli wypożyczać  zarówno OF (20 UP, dla podopiecznych) jak i OPW. 
9. Klub Seniora – w celu przeciwdziałania osamotnieniu i marginalizacji zaplanowano zajęcia dla 40 seniorów w ramach klubu, m.in. warsztaty zajęciowe, zajęcia ruchowe, wyjścia do kina/teatru, spotkania integracyjne. Usługi będą świadczone w oparciu o wysokie standardy przez specjalistyczną kadrę, wspierając proces deinstytucjonalizacji usług.
 
Dzięki projektowi 61 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu będzie mogło potrzymać niezbędne wsparcie poza systemem instytucjonalnej pomocy, przez co dłużej będą mogły być aktywne w społeczności lokalnej.
 
Projekt skierowany jest do grupy docelowej 61 seniorów w wieku 60+,  mieszkających (w rozumieniu KC) na terenie województwa wielkopolskiego, w Gminie Miasteczko Krajeńskie. Będą to osoby  potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tj. osoby, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego oraz ich otoczenie – 20 opiekunów faktycznych w/w osób, zamieszkałych (wg KC) w województwie wielkopolskim.
 
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych oraz mieszkań wspomaganych w Gminie Miasteczko Krajeńskie poprzez objęcie usługami społecznymi 61 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym w nowoutworzonym mieszkaniu wspomaganym (1 os.), usługami opiekuńczymi (10 osób), specjalistycznymi usługami opiekuńczymi świadczonymi w miejscu zamieszkania (10 osób) i opieką krótkoterminową w Klubie Seniora (40 osób), a także poprzez zwiększenie kompetencji 20 opiekunów faktycznych z zakresu opieki nad podopiecznymi. Czas trwania projektu: 01.12.2023- 31.03.2025.
 
Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług. Realizacja wsparcia poprawi dostępność usług społecznych w Gminie Miasteczko Krajeńskie dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i przyczyni się do ograniczenia problemów społecznych, szczególnie wśród seniorów. Dzięki projektowi nastąpi poprawa funkcjonowania seniorów, którzy ze względu na trudną sytuację finansową nie mieliby możliwości skorzystania z usług płatnych.
 
#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie
 
Całkowita wartość projektu: 886 515,00 PLN
 
Kwota dofinansowania UE: 620 560,50 PLN
 
Kwota dofinansowania BP: 220 034,50 PLN