Gmina Wieleń/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu rozpoczęła realizację projektu
„Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Wieleń”
W ramach projektu realizowane będą zadania:

 1. Utworzenie mieszkania wspomaganego – dla 2 osób we Wieleniu, w mieszkaniu należącym do Gminy.
 2. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – usługi opiekuńcze dla 20 osób potrzebujących wsparcia
  w codziennym funkcjonowaniu.
 3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – usługi rehabilitacyjne dla 15 Uczestników i
  psychologiczne dla 10 Uczestników.
 4. Wieleńskie Centrum Pomocy – szkolenia dla 20 opiekunów faktycznych, wypożyczalnia sprzętów, taxi
  społeczne, złota rączka dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
 5. Klub Seniora – zajęcia dla 80 seniorów we Wieleniu, m.in. warsztaty zajęciowe, zajęcia ruchowe, spotkania
  integracyjne. Usługi będą świadczone w oparciu o wysokie standardy przez specjalistyczną kadrę, wspierając
  proces deinstytucjonalizacji usług.
  Dzięki projektowi 117 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu będzie mogło otrzymać
  niezbędne wsparcie poza systemem instytucjonalnej pomocy, przez co dłużej będą mogły być aktywne w
  społeczności lokalnej.
  Projekt skierowany jest do grupy docelowej z województwa wielkopolskiego. Gr docelowa projektu to 117
  seniorów w wieku 60+, osób zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie
  wielkopolskim w gminie Wieleń. Będą to osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tj.
  osoby, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w
  związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej 1 z podstawowej czynności dnia
  codziennego oraz ich otoczenie – 20 opiekunów faktycznych ww. osób, zamieszkałych wg Kodeksu
  Cywilnego w województwie wielkopolskim.
  Celem projektu jest zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych oraz mieszkań wspomaganych
  w Gminie Wieleń poprzez objęcie usługami społecznymi 117 osób potrzebujących wsparcia w codziennym
  funkcjonowaniu, w tym w nowoutworzonym mieszkaniu wspomaganym, usługami opiekuńczymi dla 20
  osób i specjalistycznymi usług opiekuńczymi świadczonymi w miejscu zamieszkania dla 15 osób i opieką
  krótkoterminową w Klubie Seniora dla 80 osób, a także poprzez zwiększenie kompetencji 20 opiekunów
  faktycznych z zakresu opieki nad podopiecznymi w okresie 01.12.2023- 31.05.2025.
  Realizacja projektu przyczyni się do zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych
  i przystępnych cenowo usług. Realizacja wsparcia poprawi dostępność usług społecznych w Gminie Wieleń
  dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i przyczyni się do ograniczenia problemów
  społecznych, szczególnie wśród Seniorów. Dzięki projektowi nastąpi poprawa funkcjonowania seniorów,
  którzy ze względu na trudną sytuację finansową nie mieliby możliwości skorzystania z usług płatnych.

FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Całkowita wartość projektu: 1 840 686,76 zł
Kwota dofinansowania UE: 1 288 480,73 zł