Gmina Łobżenica/ MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Łobżenicy

rozpoczęła realizację projektu pn. „Usługi społeczne w Gminie Łobżenica”

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

  1. Utworzenie 2 mieszkań wspomaganych dla 2 osób w Łobżenicy;
  2. Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych dla mieszkańców mieszkań wspomaganych;
  3. Remont mieszkań wspomaganych;
  4. Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania – dla najbardziej potrzebujących OPW świadczone będą usługi opiekuńcze w zakresie zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych, opieki pielęgnacyjnej, a także kontaktów z otoczeniem;
  5. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania – usługi rehabilitacyjne (10 UP) i psychologiczne (5UP);
  6. Centrum Pomocy w Łobżenicy – szkolenie dla 20 opiekunów faktycznych
  7. Wsparcie towarzyszące – w ramach Centrum Pomocy dla 60 UP stworzona zostanie możliwość uzyskania informacji, a także skorzystania z usług tzw. taxi społecznego (dojazd na rehabilitację, do urzędu), i usług tzw. „złotej rączki” (w celu dokonania drobnych napraw remontowych) dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
  8. Usługa wypożyczalni  – w ramach Centrum Pomocy zostanie zakupiony sprzęt rehabilitacyjny (wózki inwalidzkie, rotory, kule i in.) w celu lepszej dostępności do sprzętu rehabilitacyjnego, który będą mogli wypożyczać  zarówno OF (20 UP, dla podopiecznych) jak i OPW (20UP). 
  9. Klub Seniora – zajęcia dla 40 seniorów, m.in. warsztaty zajęciowe, zajęcia ruchowe, wyjścia do kina/teatru/basen/i inne, biblioteka seniora, kącik telewizyjny oraz spotkania integracyjne. Usługi będą świadczone w oparciu o wysokie standardy przez specjalistyczną kadrę, wspierając proces deinstytucjonalizacji usług.

Dzięki projektowi 62 osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu będą mogły otrzymać niezbędne wsparcie poza systemem instytucjonalnej pomocy, przez co dłużej będą mogły być aktywne w społeczności lokalnej.

Projekt skierowany jest do grupy docelowej 62 seniorów w wieku 60+,  mieszkających (w rozumieniu KC) na terenie województwa wielkopolskiego, w Gminie Łobżenica. Będą to osoby  potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tj. osoby, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego oraz ich otoczenie – 20 opiekunów faktycznych w/w osób, zamieszkałych (wg KC) w województwie wielkopolskim.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych oraz mieszkań wspomaganych w Gminie Łobżenica poprzez objęcie usługami społecznymi 62 osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym w dwóch nowoutworzonych mieszkaniach wspomaganym (2 os.), usługami opiekuńczymi (dla 10 osób), specjalistycznymi usługami opiekuńczymi świadczonymi w miejscu zamieszkania (rehabilitacja dla 10 osób i psycholog dla 5 osób) i opieką krótkoterminową w Klubie Seniora (40 osób), a także poprzez zwiększenie kompetencji 20 opiekunów faktycznych z zakresu opieki nad podopiecznymi. Czas trwania projektu: 01.12.2023- 31.03.2025.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług. Realizacja wsparcia poprawi dostępność usług społecznych w Gminie Łobżenica dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i przyczyni się do ograniczenia problemów społecznych, szczególnie wśród seniorów. Dzięki projektowi nastąpi poprawa funkcjonowania seniorów, którzy ze względu na trudną sytuację finansową nie mieliby możliwości skorzystania z usług płatnych.

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

Całkowita wartość projektu: 861 206,25 PLN

Kwota dofinansowania UE: 602 844,37 PLN