Gmina Poniec/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PONIECU
rozpoczęła realizację projektu pn. „Razem możemy więcej – program rozwoju usług społecznych
w Gminie Poniec”

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:
1. Utworzenie mieszkania wspomaganego dla 1 osoby w Poniecu, w mieszkaniu należącym do Gminy;
2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w mieszkaniu wspomaganym – m.in. rehabilitacja, wsparcie psychologa, treningi umiejętności praktycznych i higieny i in.;
3. Adaptacja mieszkania wspomaganego
4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla 10 UP – świadczenie usług w zakresie zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych oraz opiekę pielęgnacyjną, a także wsparcie rehabilitacyjne oraz psychologiczne;
5. Ponieckie Centrum Pomocy – szkolenie dla 20 opiekunów faktycznych;
6. Wsparcie towarzyszące – w ramach Ponieckiego Centrum Pomocy stworzona zostanie możliwość uzyskania informacji, a także skorzystania z usług tzw. taxi społecznego (dojazd na rehabilitację, do urzędu, i in. ) oraz usług tzw. „złotej rączki” (w celu dokonania drobnych napraw remontowych) dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (20UP);
7. Usługa wypożyczalni  – w ramach Ponieckiego Centrum Pomocy zostanie zakupiony sprzęt rehabilitacyjny (wózki inwalidzkie, rotory, kule i in.) w celu lepszej dostępności do sprzętu rehabilitacyjnego, który będą mogli wypożyczać  zarówno OF (20 UP, dla podopiecznych) jak i OPW (20UP). 
8. Klub Seniora – w celu przeciwdziałania osamotnieniu i marginalizacji zaplanowano zajęcia dla 40 seniorów w ramach klubu, m.in. warsztaty zajęciowe, zajęcia ruchowe, wyjścia do kina/teatru, spotkania integracyjne. Usługi będą świadczone w oparciu o wysokie standardy przez specjalistyczną kadrę, wspierając proces deinstytucjonalizacji usług.
Dzięki projektowi 61 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu będzie mogło potrzymać niezbędne wsparcie poza systemem instytucjonalnej pomocy, przez co dłużej będą mogły być aktywne w społeczności lokalnej.
Projekt skierowany jest do grupy docelowej 61 seniorów w wieku 60+,  mieszkających (w rozumieniu KC) na terenie województwa wielkopolskiego, w Gminie Poniec. Będą to osoby  potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tj. osoby, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego oraz ich otoczenie – 20 opiekunów faktycznych w/w osób, zamieszkałych (wg KC) w województwie wielkopolskim.
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych oraz mieszkań wspomaganych w Gminie Poniec poprzez objęcie usługami społecznymi 61 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym w nowoutworzonym mieszkaniu wspomaganym (1 os.), usługami opiekuńczymi (dla 10 osób), specjalistycznymi usługami opiekuńczymi świadczonymi w miejscu zamieszkania (dla 10 osób) i opieką krótkoterminową w Klubie Seniora (40 osób), a także poprzez zwiększenie kompetencji 20 opiekunów faktycznych z zakresu opieki nad podopiecznymi. Czas trwania projektu: 01.12.2023- 31.03.2025.
 
Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług. Realizacja wsparcia poprawi dostępność usług społecznych w Gminie Poniec dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i przyczyni się do ograniczenia problemów społecznych, szczególnie wśród seniorów. Dzięki projektowi nastąpi poprawa funkcjonowania seniorów, którzy ze względu na trudną sytuację finansową nie mieliby możliwości skorzystania z usług płatnych.
 
#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie
 
Całkowita wartość projektu: 819 775,00 PLN
Kwota dofinansowania UE: 573 842,50 PLN