Spółdzielnia Socjalna „Słoneczko” w partnerstwie z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest od 1 września 2016 do 31 sierpnia 2018 roku na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w woj. wielkopolskim.

Wartość projektu: 690 543,75 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 656 016,56 zł

Cele projektu: zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 40 osób (w tym 22 kobiet) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych z powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego w wieku poprodukcyjnym. Dla tych osób zapewnione będzie wsparcie, które służyć będzie zaspokojeniu potrzeb wynikających z niesamodzielności.

Planowane efekty:

Usługi opiekuńcze dla 40 osób świadczone w miejscu zamieszkania – pomoc w codziennych pomoc w codziennych czynnościach domowych; pomoc w pielęgnowaniu i dbaniu o zdrowie ; pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych; współpraca z lekarzem, umawianie terminów, itp. Oraz inne w zależności od potrzeb.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 4 osób z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością intelektualną, wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które zaliczane są do zaburzeń psychicznych w miejscu zamieszkania – obejmować będą m.in. trenowanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego zaspokajania potrzeb bytowych, wsparcie i interwencje psychospołeczne, pielęgnacja. Dodatkowo zapewnione zostanie wsparcie dodatkowo wsparcie rehabilitacyjne i psychologiczne.
Usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania dla 10 osób niepełnosprawnych – zadanie realizowane przez partnera projektu, to jest Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych – Kminkowa 182e, 62-064 Plewiska. Zadaniem asystenta będzie pomoc w osiągnięciu przez osobę niepełnosprawną jak największej samodzielności w zakresie życia codziennego, samoopieki, współpracy z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji.
Utworzenie dla 4 osób mieszkania wspomaganego wspieranego na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Zadanie realizowane przez partnera projektu( Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych). Usługa ma charakter pobytu stałego lub okresowego. Możliwe również jest stworzenie w mieszkaniu miejsc krótkookresowego pobytu. O miejsce w mieszkaniu ubiegać się mogą osoby spełniające kryteria uczestnictwa w projekcie, które:

-są osobami samotnymi lub pozbawionymi wsparcia rodziny (osoby o ograniczonej samodzielności i nie posiadające wsparcia ze strony rodziny i najbliższych osób),

-nie posiadają tytułu prawnego do innego mieszkania, domu, działki budowlanej (jako najemca, współwłaściciel, właściciel),

-nie wymagają całodobowej opieki medycznej

-posiadają zaświadczenie lekarza prowadzącego lub psychiatry o wskazaniach bądź ograniczeniach osoby przyjmowanej, określająca stopień sprawności psychofizycznej.

Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych świadczące następujące usługi:

A.Szkolenie dla grupy 10 opiekunów faktycznych w tematach:

-Metody pielęgnacyjne – opieka nad osobą obłożnie chorą (16h)

-Sposoby aktywizowania podopiecznych (16h)

-Metody pracy z podopiecznym cierpiącym na deficyty pamięci (16h)

B.Dystrybucja pudełek życia (pudełka umieszczane w lodówce, w których zawarte są istotne informacje dla ratowników medycznych i lekarzy w przypadku zagrożenia życia/zdrowia i nagłej koniecznej hospitalizacji, gdy kontakt z pacjentem jest utrudniony lub niemożliwy).

C. Poradnictwo dla opiekunów faktycznych w wymiarze 16 h w miesiącu w zakresie (4 razy w mc x 4h):

-Dostępnych zasiłków, pomocy społecznej, pomoc w organizacji sprzętu rehabilitacyjnego, transportu do lekarza etc.

-Organizacji innych dostępnych form pomocy.

-Wymiana doświadczeń w trakcie spotkań grupowych

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UCZESTNICTWA ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE LIDERA PROJEKTU: http://www.sssloneczko.pl/category/projekty-unijne/