Tytuł projektu: „Dziemiany wspierają niesamodzielnych i niepełnosprawnych!”

Numer projektu: RPPM.06.02.02-22-0060/20.

Nazwa Beneficjenta: Gmina Dziemiany/ OPS w Dziemianach. Projekt realizowany w partnerstwie z fundacją Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych.

Źródła finansowania: projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 1 189 788,00 zł, w tym wkład UE – 1 130 298,60 zł.

Okres realizacji: od 01.12.2020 r. do 30.11.2022 r.

Opis projektu: celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 50 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (30K+20M) w tym 10 osób niepełnosprawnych, które w rozum. KC zamieszkują gminę Dziemiany w woj. pomorskim i są zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze względu na potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Wsparcie ma służyć zaspokojeniu indywidualnych potrzeb ww. osób wynikających z ich niesamodzielności poprzez realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, usług asystenta, Klub Seniora, wypożyczalnię sprzętów wspomagających samodzielność w okresie od 01.12.2020 do 30.11.2022.