Tytuł projektu: „Gmina Trąbki Wielkie otwarta na osoby niesamodzielne!”

Numer projektu: RPPM.06.02.02-22-0025/20.

Nazwa Beneficjenta: Gmina Trąbki Wielkie/ GOPS w Trąbkach Wielkich. Projekt realizowany w partnerstwie z fundacją Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych.

Źródła finansowania: projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 1 348 812,00 zł, w tym wkład UE – 1 281 371,40 zł.

Okres realizacji: od 01.12.2020 r. do 30.06.2023 r.

Opis projektu: celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 60 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (40K+20M) w tym 20 osób niepełnosprawnych, które w rozum. KC zamieszkują gminę Trąbki Wielkie w woj. pomorskim i są zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze względu na potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Wsparcie ma służyć zaspokojeniu indywidualnych potrzeb ww. osób wynikających z ich niesamodzielności poprzez realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, usług asystenta, Klub Seniora, wypożyczalnię sprzętów wspomagających samodzielność w okresie od 01.12.2020 do 30.06.2023.