Gmina Wieleń / Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu w partnerstwie z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wieleń otwarty na osoby niesamodzielne i niepełnosprawne”  w ramach Wielkopolskiego  Regionalnego  Programu  Operacyjnego 2014-2020;  Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne; Działanie 7.2 2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. na terenie gminy Wieleń w województwie wielkopolskim.

Wartość projektu: 1 380 639,26 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 310 239,26  zł

Cele projektu.  Celem projektu jest utworzenie 75 miejsc świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich, zwiększenie liczby osób objętych usługami społecznymi w Gminie Wieleń o 95 osób niesamodzielnych w tym 63 kobiet i 5 osób niepełnosprawnych w tym 3 kobiet, mającego służyć zaspokojeniu potrzeb tych osób wynikających z niesamodzielności poprzez między innymi utworzenie mieszkania wspomagającego, usługi opiekuńcze i asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania i Klub Seniora oraz  zwiększenie kompetencji 30 opiekunów faktycznych, w tym 25 kobiet, z zakresu opieki nad podopiecznymi w okresie 01.01.2021 – 31.12.2022.

Planowane efekty:

  • Utworzenie mieszkania wspomaganego w formie mieszkania wspieranego dla min. 3 os. w Wieleniu, mające na celu zapewnienie pomocy w prowadzeniu samodzielnego życia i będące alternatywą dla pobytu w placówce całodobowej.
  • Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, obejmujące: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, w tym żywieniowych, opiekę higieniczną oraz pielęgnację.
  • Sąsiedzkie usługi opiekuńcze, obejmujące pomoc świadczoną przez opiekuna- osobę zaufaną, pozostającą w codziennym kontakcie z UP, która odbyła min 8h przygotowanie z zakresu realnej usługi (min. z przestrzegania zasad etycznych, zasad współżycia społecznego dbałość o dobro osoby niesamodzielnej, w tym o jej mienie).
  • Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla 15 osób wymagających pomocy innych osób, obejmujące usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, wykonywane przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym – obejmować będą m.in. wsparcie: rehabilitacyjne, psychologiczne i specjalistyczne pielęgniarskie.
  • Wsparcie osób niepełnoprawnych, głównych zadaniem asystenta będzie pomoc w osiągnięciu przez osobę niepełnosprawną jak największej samodzielności w zakresie życia codziennego, samoopieki, współpracy z instytucjami i organizacjami społecznymi .
  • Wsparcie opiekunów faktycznych, świadczące następujące usługi:Szkolenia indywidualne w tematach: metody pielęgnacyjne – opieka nad osobą potrzebującą pomocy w codziennym funkcjonowaniu, sposoby aktywizowania podopiecznych, metody pracy z podopiecznym cierpiącym na deficyty pamięci; spotkania grupowe dla opiekunów faktycznych i  zespołów projektowych; wsparcie psychologa; dyżury pracowników socjalnych z OPS i wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.
  • Klub seniora, usytuowany w gminie Wieleń w Miałach oraz Folsztynie. (3 edycje po 20os). W Klubie Seniora organizowane będą: warsztaty zajęciowe mające na celu  rozwijanie umiejętności i zainteresowań w grupach;  gimnastyka rekreacyjna – m.in. joga, aerobik, ćwiczenia na zdrowy kręgosłup; wyjścia do kina/teatru/na basen; biblioteczka;  kącik telewizyjny.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa znajdują w regulaminie projektu.

Biuro projektu:

Gmina Wieleń/ OPS, ul. Międzyleska 4, 64-730 Wieleń

Kontakt tel.: 672561359, Kontakt e-mail: mgopswielen@op.pl