Tytuł projektu: „Gmina Subkowy otwarta na osoby niesamodzielne!”

Numer projektu: RPPM.06.02.02-22-0014/220

Nazwa Beneficjenta: Gmina Subkowy/ GOPS w Subkowach. Projekt realizowany w partnerstwie z fundacją Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych

Źródła finansowania: projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu: 1 338 006,00 zł, w tym wkład UE – 1 271 105,70 zł

Okres realizacji: od 01.12.2020 r. do 31.12.2022 r.

Opis projektu: celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 63 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (44K+19M) w tym 25 osób niepełnosprawnych, które w rozum. KC zamieszkują gminę Subkowy w woj. pomorskim i są zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze względu na potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Wsparcie ma służyć zaspokojeniu indywidualnych potrzeb ww. osób wynikających z ich niesamodzielności poprzez realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, usług asystenta, Klub Seniora, wypożyczalnię sprzętów wspomagających samodzielność w okresie od 01.12.2020 do 30.11.2022.