tytuł projektu → Razem dla niepełnosprawnych i niesamodzielnych;
nazwa beneficjenta → FUNDACJA OŚRODEK WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I NIESAMODZIELNYCH;
źródło finansowania → Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19

Całkowita wartość projektu: 1 009 541,20, Wartość dofinansowania: 959 063,20 zł, w tym Europejski Fundusz Społeczny: 858 110,02 zł , Budżet Państwa: 100 953,18 zł
okres realizacji → 01.02.2021 – 31.05.2022
krótki opis projektu → Projekt jest skierowany do 96 osób (60K) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie woj. Wielkopolskiego  w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społ. w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim dla 95 osób niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych, w tym 60 kobiet, mającego służyć zaspokojeniu potrzeb tych osób wynikających z niesamodzielności, poprzez m.in usługi opiekuńcze, opiekuńcze specjalistyczne, asystenckie i Klub Seniora w okresie 01.09.2018- 31.08.2020.

Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa zapewnia instytucjonalną gotowość do świadczenia usług utworzonych w ramach utrzymania trwałości  projektu nr RPWP.07.02.02-30-0113/17 „Razem dla niepełnosprawnych i niesamodzielnych” w postaci:

4 opiekunki osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

1 asystent osoby niepełnosprawnej

46 miejsc świadczenia dziennych usług opiekuńczych w klubie seniora

1 rehabilitant

1 psycholog

1 pielęgniarkę

Łączna liczba utworzonych miejsc świadczenia usług: 54