tytuł projektu → Międzypokoleniowy Klub Samopomocy w Lubieniu Kujawskim;

nr projektu  RPKP.09.02.01-04-0022/20

nazwa beneficjenta  Gmina Lubień Kujawski– projekt realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych;

źródło finansowania  Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 09.02. Włączenie społeczne, Poddziałanie 09.02.01. Aktywne włączenie społeczne.

Całkowita wartość projektu: 407 208,35 PLN, w tym wartość dofinansowania UE: 346 126,35 PLN, budżet państwa: 61 082,00 PLN;

okres realizacji  01.09.2021 r. – 31.08.2022 r.

krótki opis projektu Celem głównym projektu jest dokonanie postępu w procesie aktywizacji społeczno- zatrudnieniowej (aktywizacja społeczna przez 34% osób, zatrudnieniowa przez min 25% osób- w przypadku osób niepełnosprawnych przez 12%) wśród 18 osób pozostających bez pracy należących do grupy docelowej opisanej w projekcie (10K, 8M), zamieszkujących/ uczących się w myśl Kodeksu Cywilnego w woj. kujawsko- pomorskim w gm. Lubień Kujawski poprzez udział w kompleksowym wsparciu w okresie od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r.