tytuł projektu → Program aktywizacji w Bartoszycach;

nazwa beneficjenta → PROJECT HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;

partner projektu → OŚRODEK WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I NIESAMODZIELNYCH

źródło finansowania →  Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie : 11.1 „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”, Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe

Całkowita wartość projektu: 875 943,75 zł, Wartość dofinansowania: 831 843,75 zł, w tym Europejski Fundusz Społeczny: 744 552,18 zł, Budżet Państwa: 87 291,57 zł

okres realizacji → 01.11.2020 – 31.03.2022

krótki opis projektu → Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 60 osób w tym 50K+10M po 50 roku życia biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym głównie z powodu niesamodzielności, które zamieszkują powiat bartoszycki (woj. warmińsko -mazurskie). Grupa docelowa projektu stanowią osoby z województwa warmińsko-mazurskiego (osoby fizyczne zamieszkałe w powiecie bartoszyckim w myśl KC, osoby bezdomne przebywające na tym obszarze) tj: 60os (50K+10M) biernych zawodowo, po 50 r.ż. zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym (zgodnie z definicją Wytycznych) głównie z powodu niesamodzielności. Projekt dopuszcza osoby ze społeczności romskiej zagrożone wykluczeniem/ubóstwem.