Tytuł  projektu → W rodzinie siła! RPZP.07.06.00-32-K024/20

Nazwa beneficjenta → Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych,
ul. Kminkowa182 E/2 62-064 Plewiska

Źródło finansowania →  Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata  2014-2020; VII Oś Priorytetowa Włączenie społeczne; Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

Całkowita wartość projektu: 5 227 575,70 zł

Wartość dofinansowania: 4 704 817,70 z ,

w tym

  • Europejski Fundusz Społeczny: 4 443 439,34 zł
  • Budżet Państwa: 261 378,36 zł

Okres realizacji → 01-03-2021 do 31-12-2022

Krótki opis projektu →

Projekt jest skierowany do 177 rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego w Gminach: Borne Sulinowo – powiat szczecinecki, Choszczno – pow. choszczeński, Kołbaskowo– pow. policki, Mieszkowice– pow. gryfiński i Połczyn Zdrój– pow. świdwiński.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług wsparcia rodziny w Gminach Borne Sulinowo, Choszczno, Kołbaskowo, Mieszkowice i Połczyn – Zdrój dla 177 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem w okresie 01.03.2021- 31.12.2022. Projekt będzie skierowany do osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym (218 rodziców i 271 dzieci w 177 rodzinach w zakresie systemu wspierania rodziny) oraz 20 osób – kadry wsparcia rodziny (jako otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym).

Proj. będzie real. na terenie 5 powiatów  i na obszarze gmin, które znajdują się na Wykazie programów rewitalizacji gmin Województwa Zachodniopomorskiego, w tym na obszarach objętych rewitalizacją:

Gmina Borne Sulinowo – wpis do wykazu nr 336/ 18 (uchwała Rady Gminy XLIII/472/2018),

Gmina Choszczno – wpis nr 201/18 (uchwała XXXV/257/2018),

Gmina Mieszkowice – nr 78/18 (uchwała nr XXIX/254/2017),

Gmina Połczyn Zdrój – wpis nr 749/18 (uchwała XLIX/483/2018).

Działania w projekcie:

Stworzenie 5 placówek wsparcia dziennego,

Praca z rodziną (m.in. asystent rodziny, szkoła dla rodzica, poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne i prawne, zajęcia terapeutyczne dla dzieci, animacje lokalne, wydarzenia środowiskowe),

Doskonalenie kompetencji kadry wsparcia rodziny.

WSKAŹNIKI:

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami

wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie: 489

2. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po

zakończeniu projektu: 90.

Załączniki: