Tytuł  projektu „W rodzinie siła!”, woj. świętokrzyskie (nr projektu: RPSW.09.02.01-26-0071/20)

Nazwa beneficjenta: GMINA STASZÓW/PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO W STASZOWIE – ŚWIETLICA JUTRZENKA z siedzibą w Staszowie przy ul. Szkolnej 14 (Beneficjent- Lider Projektu); OŚRODEKM WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I NIESAMODZIELNYCH z siedzibą w Plewiskach przy ul. Kminkowej 182e/2 (Partner Projektu).

Źródło finansowania: projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Całkowita wartość projektu: 1 007 910,00 PLN, w tym wartość dofinansowania UE: 856 723,50 PLN

Okres realizacji: 01.07.2021-31.10.2022

Krótki opis projektu:

Celem główny projektujest zwiększenie dostępności do usług wsparcia rodziny dla 100 rodzin borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi (w tym 100 dzieci i 100 rodziców) poprzez realizację wsparcia dla ww. rodzin według ich indywidualnych potrzeb.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznieosoby fizyczne uczące się/pracujące/zamieszkujące w myśl Kodeksu Cywilnego gminę Staszów w woj. świętokrzyskim, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w myśl definicji wskazanej w § 1 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, korzystające ze wsparcia Świetlicy „JUTRZENKA” (z PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W STASZOWIE) lub jednej z jej 10 filii (filii Staszów ul. Szkolna/ Staszów ul. Jana Pawła/ Wólka Żabna/ Wola Osowa/ Kurozwęki/ Niemścice/ Sielec/ Dobra/ Czajków/ Wiązownica Kolonia) i które nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:

W przypadku osób/rodzin otrzymujące wsparcie z PO PŻ  osoby te/rodziny mogą wziąć udział w projekcie jedynie jeśli zakres wsparcia otrzymanego w niniejszym projekcie przez te osoby/rodziny nie będzie powielał wsparcia, które dana  osoba/rodzina otrzymała lub otrzymuje w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ.

Wsparcie w ramach projektu:

  1. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dzieci, w tym: grupowe zajęcia z eksperymentów, grupowe zajęcia z programowania, indywidualne zajęcia z j. angielskiego i grupowe zajęcia
    z zakresu kształcenia tzw. metodą harcerską.
  2. Grupowe zajęcia z zakresu sprawności fizycznej dla dzieci
  3. Zajęcia indywidualne z Psychologiem i Socjoterapeutą dla dzieci
  4. Wyjazdy dla  dzieci na wydarzenia o charakterze kulturalnym- do: Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, Muzeum Wsi Kieleckiej (Parku Etnograficznego w Tokarni), teatru w Kieleckim Centrum Kultury i do filharmonii w Kielcach
  5. Szkolenia „Akademia rodzica” (z kompetencji rodzicielskich) dla rodziców
  6. Indywidualne treningi umiejętności ekonomicznych dla rodziców
  7. Spotkania w „Kąciku współpracy” i indywidualne spotkania dla rodzin z zakresu budowania zaufania do placówki, rozwiązywania problemów rodzin i rodziców
  8. Spotkania rodzinne w formie m.in. pikników rodzinnych, festynów.

Planowane główne efekty projektu:

– Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu: 114 miejsc

– Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie: 200 osób

– Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie: 200 osób

Informacje dodatkowe:

– Biuro Projektu- PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO W STASZOWIE – ŚWIETLICA JUTRZENKA,

ul. Szkolna 14, 28-200 Staszów, tel.: 15 813 00 30

Załączniki do pobrania: