Projekt pn. „Aktywni (nie)samodzielni! nr RPSW.09.02.01-26-0070/19 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Celem główny projektu zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 50 osób, które w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego uczą się/ pracują/ zamieszkują gminy Sobków, Jędrzejów lub Sędziszów  w woj. świętokrzyskim i są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na niesamodzielność poprzez realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, Klub Seniora i wypożyczalnię sprzętu prowadzone
w Jędrzejowie oraz wsparcie 50 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych poprzez realizację poradnictwa psychologicznego, poradnictwa specjalistycznego z zakresu pracy socjalnej.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby fizyczne uczące się/pracujące/zamieszkujące w myśl Kodeksu Cywilnego gminy: Sobków, Jędrzejów lub Sędziszów (powiat jędrzejowski w woj. świętokrzyskim), które nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:

a) 50 osób niesamodzielnych (osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu)- tj. osób, które wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bez względu na wiek i status zawodowy

b) 50 opiekunów faktycznych, tj. osób pełnoletnich opiekujących się osobą niesamodzielną (tj.
       osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu), niebędących opiekunami            
       zawodowymi i niepobierających wynagrodzenia z tytułu sprawowania takiej opieki.

W przypadku osób niesamodzielnych chcących skorzystać z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania konieczne jest dodatkowo posiadanie statusu:

 • osoby samotnej w rozumieniu art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, która jest  pozbawiona takiej pomocy mimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów
  i możliwości;
 • osoby samotnie gospodarującej w rozumieniu art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
  o pomocy społecznej, gdy wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości;
 • osoby w rodzinie, gdy rodzina nie może, z uzasadnionej przyczyny, zapewnić odpowiedniej pomocy, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości.

Wsparcie w ramach projektu:

 1. Objęcie usługami opiekuńczymi 20 osób niesamodzielnych w miejscu ich zamieszkania przez wykwalifikowany personel
 2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w postaci rehabilitacji fizycznej dla 20 osób niesamodzielnych
 3. Utworzenie klubu dla 30 osób niesamodzielnych, w którym będą prowadzone grupowe warsztaty rozwijające umiejętności i zainteresowania, grupowe zajęcia z kultury fizycznej, zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej (spotkania z doradcą żywieniowym), indywidualne spotkania z psychologiem
 4. Wsparcie 50 opiekunów faktycznych usługami psychologicznymi i z zakresu pracy socjalnej
 5. Utworzenie Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego dla wszystkich osób niesamodzielnych i opiekunów faktycznych zakwalifikowanych do projektu

Planowane główne efekty projektu:

– Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu: 13 miejsc

– Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie: 50 osób

– Liczba opiekunów faktycznych sprawujących opiekę nad osobą niesamodzielną, objętych wsparciem w programie: 50 osób

Informacje dodatkowe:

– Termin realizacji projektu: 01.12.2019-31.03.2021

– Wartość projektu: 917 125,00 PLN, w tym wartość dofinansowania UE: 779 556,25 PLN

– Lider projektu: Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych, Plewiska, ul. Kminkowa 182e/2

– Partner: Fundacja Miśka Zdziśka ,,Błękitny Promyk Nadziei”, Jędrzejów, ul. Przemysłowa 7

– Biuro Projektu- Fundacja Miśka Zdziśka ,,Błękitny Promyk Nadziei”, ul. Przemysłowa 7, 28-300 Jędrzejów tel.: 41 386 65 69.

Termin rozpoczęcia rekrutacji do projektu: od 03.12.2019 r.

Załączniki do pobrania: